0
Кошница 0.00лв.
Празна кошница
Общо: 00.00лв.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
www.zebra-online.com


Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общите условия.

Дата на първа актуализация: 10.02.2021 г.

Дата на втора актуализация: 22.03.2022 г.

Дата на трета актуализация: 01.05.2023 г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.zebra-online.com , поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт", „Уебсайт", „Интернет страница", "Електронен магазин", "Tърговец", "Продавач", "ZEBRA ", "Магазин" "Ние") и се прилагатв отношенията ни с клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие", „Купувач", „Клиент", „Потребител"), които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.
(2) За клиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент търговец", "Вие", "Купувач", "Клиент"), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия се прилагат ограничено. За клиенти търговци не се прилагат правилата за отказ и замяна, уредени в раздел IX, както и правилата за гаранции и рекламации, уредени в раздел X. Aко сте юридическо лице и поръчате от нашия сайт, можете да се свържете с нас за индивидуално договаряне на тези отношения.
(3) В случаите при които потребител или клиент търговец е извършил поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба от разстояние, при който се прилагат настоящите Общи условия.
(4) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от потребител до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.


II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3Зебра Шуз" ЕООД, ЕИК 207229854, ДДС № BG 207229854, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Бурел" № 50-52, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. "Три уши" № 84, ж.к. "Зона Б-19", тел. за контакт: +359 899191427; +359 899191413, администрира и управлява сайта www.zebra-online.com - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под „Сайт", „Уебсайт", „Интернет страница", "Електронен магазин", "Tърговец", "Продавач", "ZEBRA ", "Ние" следва да разбирате електронен магазин www.zebra-online.com, управляван и администриран от „Зебра Шуз" ЕООД .

Чл. 4 Можете да се свържете с ZEBRA по следния начин:
(1) чрез телефон: +359 899191427; +359 899191413;
(2) чрез имейл: sales@zebra-online.com
(3) чрез писмо до адрес: гр. София 1309, ул. "Три уши" № 84, ж.к. "Зона Б-19"
(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III.ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) "Потребител" е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.
(2)Клиент търговец" е всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.
(3) "Клиент" е всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка на стока или услуга в Сайта.
(3) „Търговец", „Продавач" е „Зебра Шуз" ЕООД .
(4) „Акаунт", „Профил" представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес, парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки.
(5)Производител" е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в електронния магазин стоки и или чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.
(6) „Сайт", "Електронен магазин", "Tърговец", "Продавач", "ZEBRA ", "Магазин", "Уебсайт" означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.zebra-online.com, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с www.zebra-online.com.
(7)Стоки", "Продукти" са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител. "Функционалност на стоките" е способността на стоките да изпълняват функциите си с оглед на целта, за която са предназначени.
(8) "Услуги" са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена.
(9) "Договор", "Договор от разстояние", "Поръчка", "Заявка" обхваща всички случаи, при които се сключва договор между ZEBRA и клиент чрез един или няколко от следните методи: i) поръчка по пощата; ii) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); iii) поръчка по телефон или факс.
(10) "Договор от разстояние под отлагателно условие" означава сключен между Клиент и ZEBRA договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: i) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки); ii) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът лично или чрез трето лице е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия. Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми купувача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора.


IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя.
(2) Общите условия на ZEBRA са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта. Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти" на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.
(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти". Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.
(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.
(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ZEBRA предварително се извинява на своите потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ZEBRA по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.
(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако ZEBRA не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл. 8 (1) В случай че ZEBRA желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи и непрекратени към деня на актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.
(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до ZEBRA може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.
(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
(5) Актуализираните бщите сила са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

Чл. 9 ZEBRA полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ZEBRA уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
(2) Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. ZEBRA не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.


V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Извършване на поръчка чрез Сайта

Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно със или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.
(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.
(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.
(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.
(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.
(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при поръчка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци - наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.
(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.
(8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ZEBRA във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
(9) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон "Поръчай", "Купи", "Продължи", "Поръчай" или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на ZEBRA да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.Потвърждаване на поръчката

Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до клиента, с което договорът от разстояние между Вас като клиент и ZEBRA се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 10 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението. Това уведомление съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за Вашата поръчка.
(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на ZEBRA . По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл, чрез SMS или с обаждане.
(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

Влизане в сила на договора

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и Клиента се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на Клиента на уведомлението по чл. 14, ал. 1 за регистрирана при продавача поръчка.
(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 10, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.
(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.
(4) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.


VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от ZEBRA на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.
(2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.
(3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху Клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на Клиента или трето лица. Ако куриерът е избрано от Клиента лице, рискът е върху Клиента от момента на предаване на стоката от ZEBRA на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефектът Клиентът е длъжен да информира ZEBRA в сроковете и при условията на чл. 25 от настоящите Общи условия.


VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
(2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате. .
(3) ZEBRA не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 18 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка.
(2) Поръчки на продукти, предлагани от продавача, на стойност над 1 000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят напълно или предварително по банков път или чрез банкова карта. Обикновено при необходимо предплащане това е посочено в обявата.
(3) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, ZEBRA или куриерът предоставя единствено фискален бон и или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.
(4) В случай на плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта, продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).
(5) Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова ZEBRA препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти и услуги, продавани от Сайта.

Чл. 19 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача.
(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 20 Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин:
(1) в брой с наложен платеж (за поръчка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния;
(2) по банков път - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на ZEBRA ;

Чл. 21 Клиент, който желае да закупи от продавача стока на изплащане и в случай че тази услуга е достъпна на Сайта, следва да кандидатства пред финансова институция за получаване на кредит, указана в Сайта. Възможно е тази услуга да не е достъпна за определени стоки или за определен срок.


VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка

Чл. 22 (1) ZEBRA се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.
(2) В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
(2) ZEBRA обикновено изпраща поръчана от клиент стока посредством куриерска компания „Speedy" или еквивалентна такава, като клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.
(3) Заплащането на цената за доставка, когато не е договорено друго, се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия.
(4) ZEBRA ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, ZEBRA предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с ZEBRA .

Цена за доставка

Чл. 23 (1) Цената за доставка на стоки, заявени от ZEBRA , се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка. В определени случаи цената за доставка е фиксирана, независимо от броя артикули, като това изрично е посочено в Сайта и или в конкретната обява.
(2) Цената на доставката зависи от избрания доставчик, размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рамките на България, варира от 3.00 лв. до 50.00 лв. за стандартни пратки с тегло до 10 кг. За точно изчисляване на стойността на доставката прегледайте поръчката си или използвайте калкулатор за изчисляване на цената на доставка на Еконт или този на Спиди. Съвет: Доставката до офис на куриер е по-изгодна от доставката до посочен адрес.
(3) ZEBRA има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.
(4) В определени случаи куриерското дружество начислява допълнителни такси за услуги като доставка във фиксиран час, разнос в почивен ден, SMS известяване за получена пратка..Срок на доставка

Чл. 24 (1) Поръчки на стоки от www.zebra-online.com се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 1-3 работни дни, считано от деня, в който сте получили уведомление по чл. 14, ал. 2, че ще изпълним поръчката. Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници..
(2) Максималният срок на доставка на стоки в рамките на Република България е 7 (седем) работни дни от датата на потвърждение от продавача по чл. 14, ал. 2, че поръчката ще бъде изпълнена.
(3) Срокът за доставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или на изплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който ZEBRA получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит и получи кредитираната за продуктите/услугите сума.
(4) ZEBRA си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното съгласие на последния.
(4) Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на ZEBRA .
(5) ZEBRA не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от ZEBRA обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.
(6) ZEBRA има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 25 (1) При извършване на доставка на стока, поръчана от ZEBRA , клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.
(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, да уведоми ZEBRA за констатираното.
(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 48 часа да поиска от ZEBRA доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока.
(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта www.zebra-online.com .
(5) При постъпило уведомление по предходните алинеи ZEBRA ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което ZEBRA ще информира клиента своевременно и ще договори с клиента условията за замяна.

Приемане на пратката

Чл. 26 (1) При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката ZEBRA на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
(2) Горепосоченото не освобождава ZEBRA от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на клиента потребител (физическо лице) правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел X от настоящите Общи условия.
(3) При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

Чл. 27 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 28 ZEBRA осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

Неприемане на поръчката и носнователен отказ

Чл. 28а В случай, че клиент или посочено от него лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ZEBRA ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
(2) ZEBRA запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. ZEBRA и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на ZEBRA , без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.
(3) В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. ZEBRA се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.
(4) В случаите по чл. ал. 2 клиентът дължи на ZEBRA заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок.

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Внимание! Настоящият раздел се прилага единствено спрямо клиенти физически лица (потребители)

Срок на право на отказ и право на замяна

Чл. 29 (1) В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е поръчана услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката - при поръчка на стока, потребителят има право се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на ZEBRA , освен разходите за нейното връщане, а и за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на клиента е извършено от пощенски оператор, различен от „СПИДИ". В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, за да бъде стоката реализирана повторно, ZEBRA има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля стойността на стоката.
(2) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 29, ал. 1, вр. с чл. 35 от настоящите Общи условия. Тази последица не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.
(3) Правото на отказ не се прилага, съответно ZEBRA има право да не уважи упражнен отказ от поръчка в случай че: i) срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл; ii) потребителят не е върнал стоката на продавача в срока по чл. 33; iii) потребителят не е върнал стоката в цялост, ведно с компонентите и принадлежностите към него; iv) не са налице достатъчно данни, за да се счита, че продуктът е закупен от ZEBRA (липсва фактура, касов бон или др.); v) правото на отказ се упражнява за услуга, която по желание на потребителя е започнала незабавно след поръчката и потребителят се е съгласил правото му на отказ да отпадне; vi) случаите, описани в чл. 30 от настоящите Общи условия; vii) отказът очевидно представлява злоупотреба с право от страна на потребителя - например върнатата стока очевидно е употребявана повече от необходимото изпробване или потребителят е увредил стоката; viii) клиентът е върнал продукта със заявка наложен платеж - в този случай ZEBRA има право да откаже приемане на върнатия продукт и плащане на наложения платеж;
(4) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;
(5) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;
(6) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;

Стоки и услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

Чл. 30 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:
(1) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
(2) при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
(3) при доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
(4) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
(5) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
(6) при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(7) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителя конфигурации на настройки и други промени по софтуера на стоката;
(8) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
(9) при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;
(10) при доставка на стока, която е преработена от Клиента;
(11) при върнат продукт, който е видимо използван от Клиента или увреден;

Чл. 31 (1) В 14-дневен срок от получаване на стоката потребителят има право и да замени продукт, в случай че доставената му стока не съответства на очакваното от потребителя предвид нормалното предназначение на продукта.
(2) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, ZEBRA се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която потребителят е върнал съответния продукт на ZEBRA . В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен, той предлага на потребителя друг продукт, като при съгласие на последния замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие ZEBRA следва да възстанови на потребителя заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

Уведомяване за отказа

Чл. 32 (1) Уведомяването от потребителя, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид, следва да стане в срока по чл. 29, по някой от посочените начини:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с ZEBRA ;

 • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;

 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на ZEBRA в свободен текст;

 • чрез попълване и изпращане до ZEBRA на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу;

(2) Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ, който може да бъде изтеглен оттук.

Връщане на стоката


Чл. 33(1) При отказ от поръчка на стока от ZEBRA , както и при искане за замяна, потребителят следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от ZEBRA фактура и или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на следния адрес: гр. София 1309, ул. "Три уши" № 84, ж.к. "Зона Б-19".
(2) При връщане на продукта потребителят следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката", тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на потребителя.
(3) Връщането на стоката е за сметка на потребителя. Ако потребителят не е заплатил доставката за връщане, ZEBRA удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на потребителя разликата.Възстановяване на заплатена сума

Чл. 34(1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, ZEBRA се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на потребителя. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на заплатените от потребителя суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на ZEBRA за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на чл. 35, ако това е приложимо.
(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги.
(3) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от потребителя или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането. По желание на клиента връщането на сумата може да стане по същия начин, по който е платена поръчката;
• Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя;
• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпили сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

Удържане на суми

Чл. 35 ZEBRA има право да удържи от стойността по чл. 34, ал. 1 преди възстановяването й съответно:
(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване;
(2) сума за изпълнената до момента на отказа част от услуга, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага;
(3) пропорционалната сума на това, което действително е било предоставено на потребителя до момента, в който той е уведомил ZEBRA за отказа;
(4) разходите за връщане на стоката обратно до ZEBRA ;
(5) разходите за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на клиента е извършено от пощенски оператор, различен от „СПИДИ".

Чл. 36 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от поръчката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от клиента превод (капаро) и последващо упражено от него право на отказ, ZEBRA има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, ZEBRA запазва възможността да претендира от Клиента заплащане на сумата.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 37 Извлечение от уредбата на правото на отказ можете да откриете ТУК.

Други случаи на отказ (анулиране)

Чл. 38 (1) ZEBRA има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от потребителя поръчка, за което следва да уведоми последния по подходящ начин.
(2) Ако анулирането на поръчка е преди потвърждението за възможността за изпълнение по смисъла на чл. 14, ал. 2, ZEBRA не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на потребителя.
(3) ZEBRA може едностранно да анулира поръчка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че поръчката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че ZEBRA има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

Чл. 39 Анулирането на поръчка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
(1) неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;
(2) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
(3) неизпълнение или анулиране на поръчка от страна на продавача, преди за същата да е налице потвърждение по смисъла на чл. 14, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 40. В случаите по чл. 39 поръчката се анулира автоматично.


X.ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Внимание! Настоящият раздел се прилага единствено спрямо клиенти физически лица (потребители). Рекламация на стоки извън срока на годност (трайност) и или извън срок „Най-добър до", посочени на опаковката, когато срокът е изтекъл след получаване на стоката, не се приемат, освен ако закон не предвижда друго.

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

Чл. 41 (1) Всички потребителски стоки и услуги, предлагани от ZEBRA, разполагат със законова гаранция за съответствие с договора (поръчката).

(2) При доставка на стока, ZEBRA отговаря за всяко несъответствие на стоката, съществувало към деня на доставката, което се е проявило до две години след предаването на стоката на потребителя или негов представител. Когато несъответствието се появи до една година след доставката на стоките, се счита, че то е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието. За несъответствия, проявили се след една година от доставката потребителят следва да докаже, че причината за дефекта е отговорност на ZEBRA.

Чл. 42 Стоки, предлагани от ZEBRA, съответстват на договора, когато отговарят:

(1) на индивидуалните изисквания за съответствие с договора:

- съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и притежават функционалност и други характеристики, предвидени в договора или обявата (например материал на изработка);

- годни са за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил ZEBRA най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която онлайн магазинът се е съгласил;

- доставени са с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за поддръжка, запазване на външния вид и целостта на стоката, предвидени в договора за продажба, когато е приложимо;

(2) на обективните изисквания за съответствие

- годни са за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид разпоредбите на правото на Европейския съюз и на българското право, както и на съществуващите технически стандарти и правила за добри практики;

- притежават качествата на мострата или модела, която онлайн магазинът ZEBRA е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо и когато такава мостра е предоставена;

- доставени са със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за поддръжка, запазване на външния вид и целостта на стоката или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и

- доставени са в количество и притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от ZEBRA или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

(3) на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно използване, поддръжка, монтиране или инсталиране на стоките, когато това съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от ZEBRA или от лице, за чиито действия ZEBRA отговаря, или действията по правилно използване, поддръжка, монтиране или инсталиране е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното изпълнение се дължи на пропуски в указанията, предоставени от ZEBRA.

Неоснователни рекламации

Чл. 43 (1) Като неоснователни ще бъдат отхвърлени рекламации, когато:

1. не е налице отклонение от изискванията, посочени в чл. 42 или отклонението/несъответствието не е съществено;

2. потребителят е имал специални изисквания спрямо продукта или услугата, които не е посочил писмено на ZEBRA преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на потребителя;

3. несъответствието се дължи на естеството на услугата или на стоката и нормалното й изхабяване с времето, както и след изтичане на указания върху продукта срок на годност;

4. несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта въпреки надлежно предоставените от ZEBRA или производителя указания;

5. потребителят при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката потребителят е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или друго конкретно обстоятелство);

6. несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това потребителят не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил ZEBRA в сроковете по чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия;

7. рекламацията е предявена след изтичане на сроковете по чл. 44;

8. за изработката на продукта са използвани материали на потребителя, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

9. потребителят не е предоставил документите по чл. 44, ал. 4 и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;

10. е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от ZEBRA лице или сервизен център;

11. е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на ZEBRA и извън оторизиран от нас сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

12. несъответствието се дължи на причинени от потребителя и или трето лице действия, за което ZEBRA не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

13. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които ZEBRA не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

14. рекламацията касае продукт, който не е закупен от ZEBRA (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

(2) При неоснователна рекламация ZEBRA информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора. Ако потребителят е недоволен от решението на ZEBRA той може да предяви претенцията си по съдебен ред. Това той може да направи и без да предявява рекламация пред ZEBRA или да изчаква становище на търговеца.

(3) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на ZEBRA да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

Допълнителна информация относно дефекти на обувки или други стоки, предлагани от ZEBRA:

Във връзка с горното, неоснователни биха били рекламации, които са в следствие на умишлен опит за увреждане и дефекти, които са в следствие на неправилни външни въздействия, като умишлено или неумишлено увреждане на продукта или материята (например: спъване, в резултат на което се разкъсва външната материя на обувката, срязване в остър предмет, пробиване и др.), неправилна употреба (например: протриване или увреждане поради неправилно обуване и събуване, без да се развързват и завързват връзките и др.), неправилна поддръжка (например: избеляване на цвета поради неполагане на грижа или изпиране) или износвания и изхабяване в резултат на обичайна употреба (например: драскотини, пробивания по токчета, изтрити или паднали капачки на ток, подметки, връхчета на подметки, разкъсвания на меката материя, особено в областта на ахилеса, външната или вътрешната страни на обувките, причинени от триене при ходене), както и употреба не по предназначение (например: щета по елегантна обувка, настъпила в резултат на използването й за спортни дейности). Пропускането на вода не се счита за рекламация съгласно условията на гаранцията, ако продуктът е от материал, за който не е указано, че е водоустойчив. Запознайте се внимателно с указанията за поддръжка и употреба на продуктите, предлагани от нас. Рекламации за дефекти, настъпили в резултат на неспазване на указанията, както и дефекти, които самостоятелно сте опитали да отстраните, ще се считат от ZEBRA за неоснователни. Целите за използване на нашите продукти, интензивността и условията за ползване са ясно посочени на големите етикети до продуктите заедно с цената, артикулния номер и модела, както и на сайта ни: www.zebra-online.com. Обувки, чанти и портмонета не се перат в пералня и всякакви щети и промени на цвета и материята, в резултат на пране и перилни препарати не се покриват от гаранцията

Несъответствие на ZEBRA продукти с договора за продажба (дефект), даващо основание за рекламация, би могло да бъде:

 • сцепване на кожата - лицевия материал/саята;

 • разцепване и пречупване на ходилото;

 • разкъсан шев на лицевата част;

 • счупен или скъсан цип;

 • счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката;

Молим Ви да почистите продукта, преди да го оставите при нас, както и да НЕ изпращате дефектирали продукти с куриер при наложен платеж за наша сметка. Продукти, изпратени в лошо състояние или с условие за плащане, подлежат на отказ от приемане и връщане до надлежното им изпращане към ZEBRA.

Подаване на рекламация

Чл. 44 (1) Когато стоки или услуги, предлагани от ZEBRA не отговарят на изискванията, посочени в чл. 42 и чл. 43, потребителят има право да предяви рекламация като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие чрез ремонт или замяна, а услугата - чрез повторното й надлежно изпълнение, като рекламацията следва да бъде направена в срокове, както следва:

1. до 24 месеца от доставката на стоката, освен ако несъответствието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;

2. до 72 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;

3. до 24 месеца от доставката на услугата, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното;

4. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между ZEBRA и потребителя за решаване на спора.
(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт. С рекламация, касаеща стока може да се иска ремонт или замяна, а с рекламация на услуги - привеждането й в съответствие с договора.

(3) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: i) касова бележка, фактура или друг документ, удостоверяващ плащането; ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното - при наличие на такива; iii) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на ZEBRA, потребителят следва да предостави стоката на продавача на адреса, посочен в настоящите Общи условия. При замяна на стоките ZEBRA взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(6) Доставката, ако е използван куриер, е за сметка на ZEBRA, в случай че рекламацията се приеме от ZEBRA като основателна и доставката е чрез „СПИДИ". При избран друг начин, както и при неоснователни рекламации ZEBRA не отговаря за разходите за доставка.

(7) Ако сме предоставили търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по настоящия раздел, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Ремонт, замяна и привеждане в съответствие

Чл. 45 (1) Привеждането на стоката или услугата в съответствие с договора за продажба от страна на ZEBRA е безплатно за потребителя. Потребителят не дължи разходи за материали и труд, свързани с ремонта или замяната на стоката и привеждане в съответствие на услугата, а също не понася значителни неудобства. Потребителят обаче следва да предостави стоката на разположение на ZEBRA на указания по-долу адрес със "СПИДИ".

(2) Рекламацията се подава до ZEBRA по един от следните начини по избор на потребителя:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с ZEBRA ;

 • на място на адрес: гр. София 1309, ул. "Три уши" № 84, ж.к. "Зона Б-19"

 • чрез имейл на електронния адрес на ZEBRA в свободен текст;

 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на ZEBRA в свободен текст;

 • чрез попълване и изпращане до ZEBRA на Стандартен формуляр за рекламация, който може да бъде изтеглен оттук.

 • В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на ZEBRA , потребителят следва да изпрати стоката до адрес на продавача :гр. София 1309, ул. "Три уши" № 84, ж.к. "Зона Б-19"
(3) Привеждането в съответствие става чрез ремонт, а при невъзможност за ремонт - със замяна на стоката с нова или повторното изпълнение на услугата (ако рекламацията е за услуга).Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

Чл. 46 (1) ZEBRA при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на потребителя номер и дата на рекламацията, както и информация спрямо какъв продукт е рекламацията и кой служител е приел същата.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията ZEBRA се произнася дали същата е основателна или не.

(3) Потребителят следва да уведоми незабавно ZEBRA, в случай че при предявена рекламация не му е предоставен документ, съдържащ данните по ал. 1.

Чл. 47 (1) При основателни рекламации ZEBRA привежда стоката или услугата в съответствие с договора за продажба в рамките на 30 дни от предявяване на рекламацията и от предоставянето на стоката на разположение на ZEBRA, ако рекламацията е за стока.

(2) Във всеки случай на удовлетворена рекламация ZEBRA издава на потребителя екземпляр от акт за удовлетворена рекламация, от който да е видно извършеното по рекламацията действие.

Намаляване на цена или разваляне на договора и връщане на платена сума

Чл. 48 Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

(1) Ако рекламацията е за стока и в случай че ремонт или замяна се окажат невъзможни или неподходящи поради причини като невъзможност за ремонт предвид естеството на несъответствието, размера на разходите за ремонта, липсваща наличност на продукта или друга подобна причина;

(2) Ако рекламацията е за услуга и привеждането й в съответствие е невъзможно или неподходящо предвид вида на несъответствието и разходите за отстраняването му;

(3) Ако ZEBRA откаже да приведе стоката или услугата безплатно за потребителя в съответствие в 30-дневен срок, като се приема, че е налице отказ, ако в 30-дневен срок не е привело стоката или услугата в съответствие;

(4) Ако въпреки предприетите от ZEBRA действия за привеждане на стоката или услугата в съответствие, стоката или услугата повторно прояви несъответствие;

(5) Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

(6) ZEBRA като продавач е заявил или от обстоятелствата е ясно, че няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
Чл. 49 (1) Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки или услуги и стойността, която биха имали те, ако нямаше липса на съответствие.

(2) Потребителят няма право на намаление, ако ZEBRA надлежно и в срок е отстранило несъответствието.
Чл. 50 (1) Ако потребителят избере да развали договора и са налице условията по чл. 50, той има право да му бъде възстановена заплатената за стоката или услугата сума.

(2) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от ZEBRA. Потребителят няма право да развали договора, ако ZEBRA надлежно и в срок онлайн магазинът е отстранил несъответствието.

(3) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до ZEBRA, с което уведомява за решението си да развали договора за продажба, като в случай че се касае за стока потребителят следва в срок от 14 дни от уведомяването да върне стоката на ZEBRA. Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на ZEBRA преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на ZEBRA.

(4) ZEBRA възстановява на потребителя платената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на ZEBRA. При възстановяването се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Извлечение от закона

Чл. 51 Извлечение от законите във връзка с правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК. Практическо ръководство за предявяване на рекламация може да откриете тук.


XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 52 (1) Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, съдържанието на Общите условия, са собственост на „Зебра Шуз" ЕООД или на трети лица, от които „Зебра Шуз" ЕООД е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.
(2) ZEBRA е търговско наименование и домейн, използвани от „Зебра Шуз" ЕООД .

Чл. 53 ZEBRA запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.

Чл. 54 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на ZEBRA , който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

Чл. 55 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на „Зебра Шуз" ЕООД .

Чл. 56 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

Чл. 57 (1) Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на „Зебра Шуз" ЕООД или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.
(2)ZEBRA дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.
(3) Забранява се копирането на текстове от Сайта. поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на ZEBRA или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/", като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина ZEBRA .


XII. РЕКЛАМА

Чл. 58 (1) В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта.
(2) Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.
(3) За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, ZEBRA няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения.


Чл. 59 (1) Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с ZEBRA по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.
(2) Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.


XIII.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 60 Писането на коментари, въпроси и отговори, когато е приложимо, може да се прави от посетители в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да бъдат действителни и да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

Чл. 61 Всеки посетител в момента на публикуването на коментар, въпрос,отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:
(1) да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
(2) да използва само български език и да пише на кирилица; позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
(3) да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
(4) да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не е подвеждаща и е в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
(5) да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
(6) да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
(7) да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като ZEBRA .
(8) да не вписва коментари, въпроси, отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

Чл. 62 Когато определено лице съобщи, че някой коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание или такова в противоречие с настоящите Общи условия, това съдържание е внимателно разглеждано от ZEBRA , за да може последното да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на ZEBRA .

Чл. 63 В случай че ZEBRA констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то същото си запазва правото да ограничи възможността на конкретния субект да публикува коментари, въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.


XIV.ОТГОВОРНОСТ
Чл. 64 (1) ZEBRA и клиентът носят отговорност за всяко действие или бездействие, което е причинило на някоя от страните вреди, в това число пропуснати ползи, съгласно настоящите Общи условия и българското законодателство.
(2) ZEBRA / Клиентът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на страната..

XV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 65(1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство ZEBRA и по-конкретно „Зебра Шуз" ЕООД е администратор на личните данни.
(2) ZEBRA приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва ZEBRA или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

Чл. 66 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 67 Спорове, възникнали между ZEBRA и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

Чл. 68 Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 69 ZEBRA и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:
(1) За продавача: „Зебра Шуз" ЕООД, ЕИК 207229854, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Бурел" № 50-52:
- чрез телефон: +359 899191427; +359 899191413
- чрез имейл: sales@zebra-online.com;
- чрез писмо до адрес: гр. София 1309, ул. "Три уши" № 84, ж.к. "Зона Б-19" ;
- чрез формата за контакт в Сайта;
(2) За клиента или посетителя в Сайта:
- чрез телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
- чрез имейл, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
- чрез писмо до адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес за доставка;

Чл. 70 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

XVIII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 71 Органите, регулиращи дейността на ZEBRA са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
Комисия за защита на потребителите

- уебсайт: www.kzp.bg;
- тел.за контакт 0700 111 22
- ел. адрес: info@kzp.bg
- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни

- уебсайт: www.cpdp.bg
- тел. за контакт 02/91-53-518
- ел. адрес: kzld@cpdp.bg
- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2