0
Кошница 0.00лв.
Празна кошница
Общо: 00.00лв.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия, касаещи договорите за покупко - продажба от разстояние, по смисъла на Закона за защита на потребителите, се уреждат взаимоотношенията между:

„Тинка Трафик 71“ ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство, ЕИК 205358373, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. 'Абаджийска' № 2, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга – лицето/лицата, съгалсило/и се с настоящите Общи условия, наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛ/И,

Във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез уебсайта www.zebra-online.com, с натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на електронния магази cе счита, че Потребителят приема и се съгласява с описаните по долу Общи условия. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани на www.zebra-online.com

С приемането на настоящите ОУ Потребителят дава изчичното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

ДЕФИНИЦИИ

„Общи Условия" – Представляват настоящите Общи условия.

„Уебсайт/сайт" е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

„Електронен магазин" - Интернет сайтът www.zebra-online.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояниеи за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока/стоки, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

„Потребител" е физическо лице, навършило 18 години, съгласило с настоящите Общи условия, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет страницата www.zebra-online.com по какъвто и да е начин, в това число и след създаването на Профил.

„Потребителски профил" е обособена част в сайта, състоящ се от (потребителско име,e – mail, парола и пр.) съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.zebra-online.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. По този начин се позволява само на един Потребител да достига до ограничени части на сайта, чрез които са достъпни продуктите и услугите и се обменя информация между Потребителя и Доставчика Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от сайта www.zebra-online.com да променя паролата си за достъп и др.

„Съдържание" представлява цялата информация на www.zebra-online.com, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Доставчика, включително Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребител от Доставчика, посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация, както и всякаква друга информация към Потребител или Потребители, получена от служител на Доставчика, независимо от начина на комуникация и Информация, касаеща Доставичка или каквато и да е информация, с източник www.zebra-online.com

„Услуга" - електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от www.zebra-online.com, с цел да се осигури на Потребителя възможността да закупува продукти, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.

„Потребителско име" е избран при регистрацията от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в www.zebra-online.com

„Парола" е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.zebra-online.com стоки и услуги.

„Посещение като Гост" - достъпът на Потребител до ограничени части на сайта, чрез които са достъпни продуктите и услугите и се обменя информация между Потребителя и Доставчика, като се дава възможност на Потребителя да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от сайта www.zebra-online.com

Съобщения" - информационни средства, основно електронни, касаещи продукти или услуги,), за промоции, предлагани от страна на www.zebra-online.com в определен период от време, без обвързване на www.zebra-online.com с предоставената информация.

„Договор от разстояние" - всеки договор, сключен между Доставчика и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на Достачика или негов упълномощен представител и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка/заявка представлява отделен договор.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.zebra-online.com са собственост на Доставчика или на трети лица, за което www.zebra-online.com притежава разрешение за ползване.

2. Потребителят не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, излага, включва каквото и да било Съдържание от сайта в друг контекст, извън този на упоменатия в www.zebra-online.com, включително всякакво съдържание, премахвайки изображения, марки, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Доставчика.

3. Всяко Съдържание, до което Потребителя има или получава достъп чрез www.zebra-online.com е защитено от Общите Условия, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено писмено съгласие, за ползване по начин различен уговорен с настоящите ОУ, между Доставчика и Потребителя.

4. Никакво Съдържание, прехвърлено към Потребителя посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Потребителя чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Доставчика, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание, нито представлява позволение за каквото и да било използване на Съдържанието извън настоящия ОУ от страна на Потребителя.

5. Всяко използване на Съдържанието на www.zebra-online.com за други цели, освен изрично упоменатите в този ОУ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

6. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието на www.zebra-online.com само за свои персонални и некомерсиални цели с цел използването на Интернет страницата, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Общите Условия.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7. Настоящите Общи условия, публикувани на интернет страница www.zebra-online.com, определят правилата, при които Потребителят може да използва съдържанието и услугите на сайта, в случай че не е налично друго валидно споразумениe между него и Доставчика.

7.1. Общите Условия са приложими и за отношенията между страните във връзка със сключване на договори от разстояние между тях.

8. Използването, посещението и разглеждането на съдържанието и услугите, в това число, отправянето на изявления и сключване на договори предполага, че Потребителят се съгласява да спазва и приема настоящите Oбщи условия.

9. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност, при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия, да закупи предлаганите стоки в сайта www.zebra-online.com.

10. Доставчикът публикува на www.zebra-online.com следната информация:

а/ описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

б/ продажната цена, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

в/ информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

г/ правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;

д/ периода, за който цените на намлените стоки, остава в сила до изчерпване на количествата;

е/ минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

ж/ всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен да обяви, съгласно българското законодателство, преди закупуването на стоката от Потребителя.

11. За да има използва съдържанието и да има достъп до услугите и предлаганите в www.zebra-online.com стоки, Потребителят може да прави валидни заявки за закупуването им като „Гост", без необходима регистрация на сайта или да попълни електронната регистрационна форма за създаването на „Потребителски профил", намираща се на www.zebra-online.com

12. При попълване на електронната форма за регистрация с цел създаване на „Потербителски профил" Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седемдневен срок от тяхната промяна.

12.1. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно, в срока по т. 12.

12.2. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

13. С акта на регистрацията си Потребителят изразява своето „Онлайн" съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

14. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или желае да отмени своето съгласие за тези ОУ същият се отказва от достъп до Съдържанието и Услугите, които www.zebra-online.com предлага, както и от получаването на Съобщения и Известия или друга комуникация от страна на Доставчика.

14.1. Доставчикът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

15. По всяко време Потребителят може да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящите ОУ, така както са налични в момента на решението. По същия начин Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме ОУ така, както са налични по това време.

15.1. За да упражни правото, описано в т. 15 Потребителят може да се свърже с Доставчика или да използва интернет връзките за контакт, които е получил на www.zebra-online.com за тази цел.

16. Потребителят не може да оттегли съгласието си с обратно действие по отношение на настоящите ОУ, докато е в сила договорно отношение, възникнало по силата на договр от разстояние или докато не изплати всички дължими по договор суми към Доставчика.

16.1. Ако Потребителят е заплатил всички дължими суми към Доставчика и оттегли съгласието по настоящите ОУ в момент на осъществяване на Поръчка, Доставчикът ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ В ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН

WWW.ZEBRA-ONLINE.COM

17. Всеки Потребител получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе чрез Потребителския си профил валидни потребителско име и парола или чрез заявка като „Гост" от нерегистриран Потребител в www.zebra-online.com и натисне виртуалния бутон 'Вход'.

17.1. Разрешаването на достъпа до услугите на сайта на Потребителя, се осъществява след приемане на ОУ. Потребителят може да заяви предлаганите стоки по всяко време чрез www.zebra-online.com, през регистрирания от него Профил или чрез заявка като от нерегистриран Потребител в качеството на „Гост".

17.2. Заявки на предлаганите стоки в www.zebra-online.com могат да се извършват от Потребителите и на посочените в сайта телефонни номера, както следва: 0899191413, 0899191427.

18. Най-късно при започване на процеса на заявка на стоките Доставчикът посочва на интеренет страницата си www.zebra-online.com дали има ограничения за доставката и информация за средствата и начина на плащане

18.1. Доставчикът предлага на Потребителите плащане с Наложен платеж, като дължимата сума се предава на куриера, служител на куриерска фирма, при доставка на закупената от Потребителя стока.

18.2. По избор на Потребителя Доставчикът предлааг плащане по следната сметка в „Уникредит Булбанк" АД, IBAN: BG57UNCR70001523406354, BIC: UNCRBGSF, титуляр на сметката: Тинка Модина 78 ЕООД, като след потвърждаване на превода закупените стоки се изпращат в срока, посочен в настоящите ОУ. В основание за внасяне на суматата по банковата сметка, посочена по – горе, Потребителят задължително следва да посочва номера на поръчката, който ще получи от Доставчика.

18.3. Pазходите за превода са изцяло за смекта на Потребителя.

19. Потребителят се съгласява да извърши превод на дължимите суми, съгласно избрания от него начин на плащане, на закупените стоки съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според ОУ.

19.1. В случай, че Доставчикът не получи плащане съгласно избрания от Потребителя начин, то той има право да счита поръчката на Потребителя за невалидна или да счита, че Потребителят се е отказал от направената поръчка, поради което за него не възниква задължение за предаване на стоакта.

20. Подаването и извършването на заявка от Потребителя се осъществява чрез последователното извършване на следните действия от Потребителя: Определяне на „Купи" обозначен срещу съответна стока.

20.1. След извършване на това действие избраното количестово стоки, предмет на покупка, се добавят в кошницата, като Потребителя може да продължи да купува др. продукти, добавяйки ги в кошницата, след което за потвърждение на заявката следва да натисне виртуален бутон „Поръчай", обозначен непосредствено под кошницата за количеството на стоката.

20.2. Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

20.3. Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от него средства във връзка със следните ситуации:

а/ Потвърждение на поръчката или уточняване на наличността, количеството и размерите на продуктите, закупени от Потребителя.

б / Съгласуване на условията за доставка на продуктите, различен от посочения тук, както и в случаите при липса на номер от даден продукт и прогнозни срокове за доставка на продукт от същия размер.

в/ Когато Доставчикът не може да изпълни поръчката поради факта, че не разполага с поръчаните стоки (поради липса на номер или модел), в следствие на грешка в сайта, поради нарушения в системата.

21. При извършена заявка на www.zebra-online.com Потребителят се уведомява за успешното й приключване на посочения при регистрацията e - mail адрес или в случай на поръчка като „Гост", на посочен от него e – mail или телефонен номер.

21.1. Служител на Доставчика ще осъществи контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока или в случай на необходимост от уговаряне на нещо различно от предводеното.

21.2. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

22. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността й служител или представител на Доствчика и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Доставчика на наличността на заявената за покупка стока.

22.1. До момента на физическата доставка и предаване на поръчаната стока Доставчикът може едностранно да прекрати поръчка, направена от Потребителя, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
а/ информацията, предоставена от Потребителя на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;

б/ действията на Потребителя на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Доставчика и / или на неговите партньори;

23. Всички цени, свързани с представените продукти на сайта www.zebra-online.com, са в български левове, с включен ДДС.

23.1. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка или други допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от пердлагания най – изгоден от Доставчика.

24. Във всички случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката Доставчика ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи, които Потребителят трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др., цена на доставката им и/или на допълнителните разходи свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-изгоден ако има такива.

25. Със сключването на договора от разстояние Потребителят предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка и на допълнителните разходи свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-изгодния предлаган от Доставчика, в посочения при сключване на договора от разстояние размер.

26. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка, в достатъчен според обстоятелствата срок, съгласно уговореното в ОУ.

27. Стоката се предава на адреса за доставка, посочен от Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя.

28. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя трябва да подпишат придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

29. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес, не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, или не може да се осъществи контакт по телефона с него, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока, като пратката се връща обратно в скалда на Доставчика.

29.1. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

30. Ако Потребителят промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Потребителя към момента на сключване на договора.

СЪОБЩЕНИЯ И ИЗВЕСТИЯ

31. Когато Потребителят създаде Профил на сайта www.zebra-online.com, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така и да получава Известия и Съобщения от Доставчика.

31.1. Регистрираните потребители съгласно настоящите ОУ, въвели потребителско име и парола, имат право и се съгласяват да получават съобщения и информация от Доставчика за предстоящи нови колекции, намаления и промоции, промо кодове за отстъпки и т.н.

31.2. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща съобщяния.

32. Цялата информация получена от Потребителя с цел да се изпращат Известия ще бъде използвана от Доставчика в рамките поставени от политиката на поверителност.

32.1. Информация за контактите на отделен Потребителя ще бъде използвана от Доставчика в рамките поставени от политиката на поверителност.

33. Отказът от получаване на Известия от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време, като това не означава, че Потребителя отхвърля, изменя или се отказва от приемането на ОУ:

а/ Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяко Известие.

б/ Чрез отказ от получаване на Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.

в/ Чрез свързване с Доставчика според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

34. С приемане на този ОУ всеки Потребител се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Доставчика, осъществявани със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Доставчика, в това число и промо кодове за отстъпки и промоциии.

34.1. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребителя без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Доставчика и без допълнително известие.

34.2. Всеки Потребител може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Доставчика за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 8.00 до 18,00 ч. от понеделник до петък) на следните телефонни номера: 0899191413, 0899191427.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

35. С приемането на настоящите ОУ Потребителят дава изричното си съгласие Доставчикът да обработва предоставени от него лични данни.

35.1. Доставчикът декларира, че е регистриран оператор на лични данни по смисъла на КЗЛД и ще обравотва предоставените данни добросъвестно и съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

35.2. Доставчикът обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Потребителя само с цел:

а/ Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен продукт от Потребителя;

б/ Проверка, потвърждаване и обработване на плащания;

в/ Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или закупени продукти;

г/ Осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти;

д/ Изпращане на съобщения;

е/ Кореспонденция с Потребителя, във връзка с качестовото на обслужване, както и за статистически и маркетингови цели.

36. Доставчикът може без съгласието на Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат и зползвани от Доставчика за подобряване на Услугите, предоставяни на Потребителя или със статистически цели, освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на ОУ, ако действията на Потребителя са във вреда на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Доставчика.

37. Потребителят има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той оттегля съгласието си по отношение на ОУ и се отказва от всякакви права, описани в него, без по нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, освен в случаите когато не е изплатил всички дължими средства към Доставчика за поръчани стоки.

38. За да упражни правата си съгласно по предходната точка, Потребителт се свързва с Доставчика посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата, по това време и упражнява правото си писмено (електронна поща, факс, препоръчана поща и др.).

38.1. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена. Доставчика.

39. Политиката на поверителност на Доставчика се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителя и той не е отговорен за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

40. Доставчикът се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

40.1. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Потребителят дава съгласие Доставчика, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Потребителя на трети лица в България или чужбина, в това число на различни държавни и общински органи, на лица в рамките на търговското дружество, на свързани с Доставчика лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на Доставчика и на свързани с тях лица и дружества във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число, за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Потребителя, статистика и т.н.

40.2. С приемане на настоящия ОУ Потребителят се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.

40.3. Доставчикът може да обработва и предоставя на трети лица лични данни по повод извън описаните в тези ОУ цели в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и вслучаите, предвидени от норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

40.4. Доставчикът не е отговорен за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни, съдържаща личнаи нформация.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ "Тинка Трафик 71 ЕООД" Обща информация От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 1. Вашите лични данни и какво представляват те? Личните данни се отнасят до живи човешки същества, които могат да бъдат идентифицирани или индивидуализирани чрез тях. Идентификацията може да се направи от самостоятелна получена информация или от съчетание на всяка друга информация, съхранявана и притежавана от администратора на лични данни. Обработването на личните данни от администратора се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016 2. Кои сме ние? "Тинка Трафик 71 ЕООД" Администратор на лични данни. Това значи, че дружеството, като администратор, определя по какъв начин обработва личните Ви данни и с каква цел. 1. Наименование "Тинка Трафик 71" ЕООД 2. ЕИК/БУЛСТАТ :205358373 3. Седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. "Абаджийска" № 2 4. Данни за кореспонденция гр. Самоков, ул. "Абаджийска" №2 5. E-mail: gdpr@zebra-online.com 6. Телефон.: 0899191427, 0899191413 3. Как обработваме Вашите лични данни? Администраторът изпълнява задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016, като: • пази и актуализира личните Ви данни; • съхранява и унищожава регламентирано и сигурно тези данни; • не събира или не съхранява големи количества или ненужни лични данни; • защитава по подходящ начин загубата на данни злоупотребата с тях, нерегламентиран достъп, за което осигурява подходящи технически мерки за защитата на личните данни. Администраторът използва личните Ви данни за следните цели: • За администриране на потребителски профили; • За менажиране на уеб сайта www.zebra-online.com и предоставяне на услугите и стоките, които потребителите/клиентите са закупили • За поддържане на собствени потребителски профили • За целите на директния маркетинг • За изпращане на новини, рекламни материали, събития, промоции, намаления, акции, и други активности до регистрираните потребители 4. Какво е правното основание за обработката на личните Ви данни от Администратора? Администраторът обработва личните ви данни чрез Изрично съгласие на субекта на данните. Това се налага, за да можем да Ви информираме за продуктите, услугите, промоциите, новините, събитията и дейностите, които предлагаме. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от "Тинка трафик 71 ЕООД", като се използват стандартни документи за съгласие – напр. Форма за регистрация в сайта, която включва – Име, Фамилия, адрес, имейл и телефон. - Вижте формуляра за съгласие на следния линк 5. Споделяне на лични данни от Администратора. Личните Ви данни ще бъдат третирани строго поверително, съхранявани в предвидените за тази цел регистри по обработване и ще бъдат споделяни с партньори за целите и във връзка с изпълнение на договорни отношения и доставка на стоки, като без изричното Ви съгласие няма да споделяме личните Ви данни с трети страни. 6. Колко дълго Администраторът ще съхранява личните Ви данни и информация? Администраторът съхранява личните Ви данни в съответствие с насоките за съхранение, които са находящи на сайта www.zebra-online.com. По-конкретно, запазва данните Ви като потребители на сайта, докато текущо са налице, респективно до дерегистрацията от сайта, след което данните Ви се заличават, но съхранението не трае за повече от 5 години. 7. Правата Ви и личните Ви данни. Освен ако не попадате в някои от изключенията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016 Вие имате следните права по отношение на личните Ви данни: • Право на информация и право да получите копие от личните Ви данни, които Администраторът съхранява за Вас; • Право да поискате Администраторът да коригира всякакви лични данни, касаещи Вас, които са неверни или не са актуални; • Право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен"), ако за Администраторът не съществува необходимост от обработването и съхраняването на личните Ви данни; • Правото да оттеглите Вашето съгласие за обработка по всяко време; • Право да поискате от Администратора на данни да предостави личните Ви данни и, когато е възможно, да предаде тези данни директно на друг администратор на данни (известен като право на преносимост на данни) (където е приложимо); • Правото, когато има спор във връзка с точността или обработката на Вашите лични данни, да поискате от Администратора ограничение за последваща обработка; • Правото на възражение по отношение на обработването на личните данни от Администратора; • Право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни; 8. Бъдеща употреба на личните данни. Ако се наложи да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящия регламент за защита на данните, ние ще ви предоставим ново известие, налагащо тази нова употреба, преди да започне обработката и ще посочим съответните цели и основания за обработка. Където и когато е необходимо, ще поискаме вашето предварително съгласие за новата обработка. За да упражните всички права по отношение на запитвания и оплаквания моля, свържете се с Комисия за защита на личните данни. Последна промяна – 25.05.2018

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

41. Доставчикът извършва доставките на закупените от Потребителя продукти чрез услугите на куриерска фирма „Спиди", с която има сключен партньорски договор.

41.1. Потребителят може да определи закупените продукти да бъдат доставени с друга куриерска фирма, като в този случай раходите са изцяло за негова сметка, неависимо от сумата на направената поръчка.

41.2. При договори, при които Доставчикът изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

41.3. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от Доставчика, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

42. Стойностна на доставката се заплаща от Потребителя, като цената, определена от Доставчика, е фиксирана на 4,50 лв. на поръчка, независимо от населеното място или броя стоки, които са поръчани. При връщане и подмяна на стока, доставката е за сметка на купувача.

42.1. Доставчика си запазва правото да променя тарифите за доставка, като това ще бъде отразено на сайта на му, както и в ОУ

42.2. Доставки с фиксиран час се таксуват допълнително от „Спиди", като стойността се определя от тарифите за тези услуги от куриерската фирма, като са изцяло за сметка на Потребителя.

43. Стойността на Закупена стока, която се доставя с наложен платеж се заплаща от Потребителят, в момента на получаване на доставката, като към нея е включена и цената на куриерската услуга, в случаите когато тя се заплаща от Потребителя.

44. Времето за доставка обикновено е от 1 до 3 работни дни от извършване на поръчката в сайта www.zebra-online.com

44.1. Ако продуктът не може да бъде доставен или ще бъде доставен извън срока по т. 44, Доставчикът се задължава да информира Потребителя за това.

44.2. В случай, че продуктът не може да бъде доставен в срока, предвиден в настоящите ОУ, Доставчика се задължава да възстанови на Потребителя заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 7 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката съгласно уговореното в ОУ.

44.3. Доставчикът може да посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер, който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка по предходното изречение.

45. Цената на продуктите, е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност.

45.1. Цената на промоционалните продукти е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност и/или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.

45.2. Цената на продуктите, не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

46. Доставчикът се задължава:

46.1. Да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока.

46.2. Да достави в срок заявената за покупка стока.

46.3. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

46.4. Да полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

46.5. Да приложи в пратката до Потребителя, всички необходими документи, които по закон следва да съпътстват стоките, закупени от Потребителя.

47. Доставчикът има право:

47.1.Да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, без причина или предизвестие, по всяко време за един или повече Потребители.

47.2.Да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително промоции, за определен период и съгласно складовите наличности.

47.3. При представянето на продукти да си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

47.4. Да си запазва правото да променя цените на наличните продукти, без предварително да известява за това Потребителя.

47.5. Да поставя електронни препратки (линкове) към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.

47.6. Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

47.7. Да ограничи достъпа до Услуги на даден Потребител с оглед на неговото предишно вредоносно или недобросъвестно поведение без предварително предупреждение или известие.

48. Потребителят се задължава:

48.1. Да има само един регистриран Профил на сайта www.zebra-online.com

48.2. Доставчикът не допуска да се споделя един Профил между няколко Потребители, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Потребителя.

48.3. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.

48.4. Да плати цената на заявената от него стока.

48.5. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.

48.6. Да получи стоката съгласно настоящите ОУ.

48.7.Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; Потребителят носи пълна отговорност за за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

48.8. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв.

48.9. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон "изход".

48.10. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

48.11. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.zebra-online.comи декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

48.12. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

48.13. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на www.zebra-online.com;

48.14. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина.

48.15. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.zebra-online.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

48.16.Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

48.17. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

49. Потребителят има право:

49.1. На достъп в режим онлайн до сайта на Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

49.2. На достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

49.3. Да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания.

49.4. Да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено.

49.5. Да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги съгласно ОУ.

ОТГОВОРНОСТ

50. Отговорност на Доставчика:

50.1. Доставчикът не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребителя бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Доставчика.

50.2. Доставчикът не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва Съдържанието.

50.3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.zebra-online.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

50.4. Доставчикът не гарантира, че достъпът до www.zebra-online.comще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки 50.5. Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

50.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

50.7. околкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки.

50.8. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

50.9. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва www.zebra-online.com

51. Отговорност на Потребителя:

51.1. Потребителят (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

51.2. Чрез използването на съдържанието и услугите на сайта www.zebra-online.com, Потребителят еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение. Освен това Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Доставчика според българското законодателство чрез използването на сайта www.zebra-online.com

51.3. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

52. Потребителите, поръчали стоки от сайта www.zebra-online.com по силата на договор от разстояние, имат право да се откажат от договора (закупената стока) в рамките на 14 - дневен срок от получаването й, без да посочват причини за това, без да дължат обезщетение или неустойка.

52.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да информира Доставчика за своето намерение в срока по предходната точка на e – mail: sales@zebra-online.com

52.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6, при условията на 52.2.1 изр. първо или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

52.2.1. Стандартният формуляр за отказ може да бъде свален тук. В тези случаи Доставчикът своевременно ще изпрати на посочения от потребителя е - mail потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

52.3. Потребителят се счита, че е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по т. 52.

53. Потребител, който извести Доставчика в съответствие с т. 52 е отговорен за връщането на закупените стоки на Доставчика, не по-късно от 14 дни след деня, в който Потребителят е информирал Доставчика за отказа си от договора от разстояние.

53.1. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14 дневния срок.

53.2. При връщането на стоките на Доставчика, предмет на правото на отказ, същите трябва да бъдат в върнати състоянието, в което са му били доставени запазени в оригиналния си вид, неизползвани и с ненарушена цялост на опаковката. В противен случай Търговецът си запазва правото да не уважи искането на потребителя.

54. В случай на отказ от договора от разстояние по смисъла на т. 52 Доставчикът ще възстанови на Потребителя всички плащания, които е получил от Потребителя, , с изключение на разходите за доставка ако има такива, както и допълнителните разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-изгодния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика, съгласно настоящите ОУ. В случай на отказ от договора от разстояние Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките на Доставчика.

54.1. За избягване на съмнение се посочва, че най-изгодния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика е доставка при плащане с наложен платеж, чрез посочената в ОУ куриерска фирма.

54.2. Сумите съгласно т. 59 ще бъдат възстановени на Потребителя без неоправдано забавяне и в срок до 7 дни, считано от датата, на която Доставчикът е получил стоките обратнo.

54.3. Потребителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от него лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя.

55. Освен това Потребителят може да върне закупените продукти, според договорните отношения когато пратката:

а/ Има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й,

б/ Стоките са доставени или фактурирани погрешно,

в/ Продуктите имат фабрични дефекти,

г/ Потребителет е поръчал грешни размери на артикулите.

55.1. Потребителят е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им.

55.2. Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

56. Потребителят не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:

а/ за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен когато е поръчал грешен размер от даден артикул

б/ искането за връщане причинено от всякаква ситуация, е подадено в срок надвишаващ 14 - те дни, считано приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя

в/ в случай на връщане на стока поради една от посочените в т. 55 причини и същата не е в състоянието, в което е бил доставена (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи я документи според ОУ)

57. Връщането на продуктите се извършва черз куриерска или пощенска компания, по избор на Потребителя, като разходите по връщането са изцяло за негова сметка.

58. Потребителят връща стоките на Доставчика на адрес гр. София, Зона Б19, ул. Три уши 84 пощенски код 1309, в работни дни (от понеделник до петък).

59. Разходите по връщането на продуктите на Доствчика се заплащат от Потребителя във всички случаи, както и разходите за връщане на стоките и тяхното повторно изпращане, ако има такова, са за сметка на Потребителя, с изключение на случаите по т. 55, б „а" – „в", при които Доставчикът ще понесе разходите по доставката.

610. В случай, че Потребителят върне продукт с нарушена физическа цялост на праката, опаковката и съдържанието й, стоките имат фабричен дефект, или е поръчан грешен размер и желае замяната му с идентичен продукт замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.

61 В случай, че Доставчикът не разполага с идентичен продукт, с който да бъде извършена замяната, Доставчикът се задължава да възстанови на Потребителя заплатената от него стойност на продукта в съответствие с т. 54.2. като се освобождава от друга отговорност.

62. Доставчикът гарантира пълно възстановяване на заплатената сума, при положение че всички стоки бъдат върнати в същото състояние, в което са били, когато сте ги получили.

63. Горното означава, че стоките не трябва да са повредени, замърсени, променяни или носени (освен да бъдат премерени) с оригинална опаковка и че всички етикети или обозначения трябва да бъдат на мястото си.

64. Във всички неописани случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 7 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Потребителя.

КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ

65. Потребителят има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.

65.1. Извън гаранцията по закон по предходната разпоредба някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на сайта на Доставчика. Наличието на такава договорна гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите.

66. Точните детайли, свързани с подобна договорна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта ОУ и никой Потребител няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия, освен в предвидените в закона или в настоящия ОУ случаи. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от Доставчика е същата, която предлагат доставчиците му.

ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА. РЕКЛАМАЦИИ

67. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на безплатен ремонт на стоката или замяната й с друга, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

67.1. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Доставчика, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

а/ стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

б/ значимостта на несъответствието;

в/ възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

67.2. За да се възползва от възможността предвидена в предходната точка върнатата стока не трябва да е повредена, замърсени, променяна или носена (освен да бъде премерена) с оригинална опаковка и че всички етикети или обозначения трябва да бъдат на мястото си.

67.3. Ако продуктът, който е избран за замяна, вече не е наличен и се налага избор на друг, Потребителят има срок от 30 дни да посочи друг модел. След изтичането на този срок на Потребителят ще бъде върнатa сумата за първоначално закупения от него артикул.

68. В случай, че някоя от предлаганите стоки на www.zebra-online.com не съответства на договора за продажба, Доставчикът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

8.1. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

68.2. След изтичането на срока по предходната точка потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно т. 69.

68.3. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба от Доставчика е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедирането или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска от Доставчика и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

69. При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 68, той има право на избор между една от следните възможности:

а/ разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

б/ намаляване на цената.

69.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато доставчикът се съгласи да бъде извършена замяна на същата с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

69.2. Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на един и същ артикул, в рамките на срока на гаранцията по 70, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

69.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоакта с договора е незначително.

70. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на стоката.

70.1. Срокът по предходната точка спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоакта или за постигане на споразумение между доставчикът и потребителя за решаване на спора.

70.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 70 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока т. 70.

71. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.

71.1. Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то Потребителят не може да се възползва от правото си на законова гаранция.

71.2. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали за стоката е продоставена търговска гаранция.

72. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали Производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката.

72.1. Когато Производителят или Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Доставчикът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

72.2. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на т. 68 и 69.

73. Рекламацията се предявява, устно или писмено пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.

73.1. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

73.2. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

74. Рекламацията на стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

74.1. Срокът по т. 74 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

74.2. Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по т. 74, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

75. Доставчикът или упълномощено от него лице приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно и да я вписват в регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

75.1. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на Доставчика или на друго място, посочено от търговеца.

75.2. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на Доставчика на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

76. Доставчикът издава акт когато удовлетвори рекламацията, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

76. Търговска гаранция задължението, което се поема Доставчика към Потребителя в допълнение към неговото задължение по ЗЗП да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

76.1. Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, като изпълнението на поетите от Доставчика или Производителя задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за Потребителя.

76.2. Търговската гаранция се предоставя на Потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.

77. Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

а/ правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията за съответствие на стоката с договора за продажба, и по-точно, че независимо от търговската гаранция Доставчикът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба;

б/ съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

в/ съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

77.1 В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията т. 77, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от Доставчика.

77.2. Информацията по т. 77 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

78. При искане за заличаване на профила и прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване на паролата за достъп до същия.

78.1. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

78.2. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността от Доставчика;

б/ прекратяване поддържането на сайта www.zebra-online.com.

в/ с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

НЕОПРЕОДОЛИМА СИЛА

79. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна по сключен договор, който все още е всила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

79.1. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и дапредприе мемерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

79.2. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

79.3. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има правода поиска от другата прекратяванe на договора, без нито една отстраните да носи отговорност за нанесени вреди.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

80. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребителя и Доставчика ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

ДРУГИ

81. Писмената форма, се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в сайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

82. Доставчикът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

83. Ако някое от условията или разпоредбите на настоящите ОУ, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

ОУ са изготвени на 20.10.2015 г. и ще бъде тълкувани в съответствие с приложимото българското законодателство.